Cicle Superior


Característiques de la metodologia o dels projectes

que afavoreixen l’assoliment de les competències al Cicle Superior.

  • Els continguts es treballen de manera integrada, no fragmentats en àrees de coneixement i es relacionen amb contextos reals o problemes quotidians (aprenentatge autèntic).
  • Es parteix dels interessos dels alumnes en tot el procés i s’utilitzen estratègies d’aprenentatge cooperatiu.

  • Es comparteixen amb l’alumnat els objectius i els criteris d’avaluació (criteris d’èxit).

  • Les activitats contenen molts elements d’indagació i recerca que suposen aplicar els coneixements adquirits. Es fan més preguntes que no pas es donen respostes.

  • Es plantegen situacions que sovint no tenen una única solució i provoquen dilemes i controvèrsies que fomenten la discussió entre els alumnes.

  • Es preveuen tasques que comporten l’ús d’habilitats cognitives de complexitat variada i es requereix el treball en equip, tot i que sempre hi ha una part de recerca i reflexió personal.

  • Es fomenta l’autonomia de l’alumnat i que l’alumne sigui el protagonista dels seus aprenentatges.

  • Es valora l’èxit de cada alumne en relació a les seves capacitats i habilitats.

  • Es tenen altes expectatives en relació a cadascun d’ells.

  • Es valora el procés i no només el resultat final.